چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۳:۱۳:۰۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

پروژه طرح اقدام ملی مسکن

بازدید دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان از مراحل ساخت و تکمیل پروژه طرح اقدام ملی مسکن در جریان این برنامه، از بلوک های مختلف پروژه ۱۴۵۶ واحدی اقدام ملی شهر کاشان بازدید شد.

۱۲ تیر ۱۴۰۲