پنج شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲
۱۹:۳۵:۳۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

نمایشگاه فرش

فیلم؛ بازدید فرماندار ویژه کاشان از نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران  

۱۵ شهریور ۱۴۰۱