پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۳۵:۱۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

نظام کشاورزی

این جلسه که با مطرح شدن دو موضوع آغاز گردید، مقرر شد دفتر نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان کاشان راه اندازی شود.

۱۳ آذر ۱۴۰۱