شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۰۲:۴۲:۱۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

نامگذاری

      نخستین جلسه شورای نظارت بر نامگذاری شهرستان کاشان در سال جاری روز چهارشنبه به ریاست دکتر محمد شریف زارعی، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان کاشان در محل فرمانداری برگزار شد. بررسی مکاتبات حوزه نامگذاری و همچنین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان در زمینه نامگذاری یا تغییر نام معابر و اماکن محدوه شهری در […]

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱