چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۴:۱۲:۱۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

منابع طبیعی

این جلسه که با مطرح شدن دو موضوع آغاز گردید، مقرر شد دفتر نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان کاشان راه اندازی شود.

۱۳ آذر ۱۴۰۱