شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
۰۵:۰۴:۲۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مصاحبه

    مصاحبه رادیویی دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان با رادیو کاشان    

۲۰ آبان ۱۴۰۱