پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۴۴:۲۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

معاون برنامه ریزی و توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۴۴

تلفن مستقیم ۰۳۱۵۵۵۷۷۰۱۰

 

 

 

 

سوابق اجرایی و مدیریتی: