شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۴۸:۰۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

مرکز مدیریت بحران و کنترل حوادث

 

 

 

هادی کاشانی نژاد

مدیر مرکز مدیریت بحران و کنترل حوادث فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

 

 

تلفن مستقیم دفتر: ۵۵۵۷۹۰۹۰