شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
۱۸:۲۵:۳۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

امور شهری و شهرداری ها

 

هادی اکبری کاشان

 

 

هادی اکبری

مدیر امور شهری و شهرداری های فرمانداری ویژه کاشان

 

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱   داخلی ۱۲۶