پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۲۹:۵۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر فرماندار

 

 

میثم خادمی

مسئول دفتر فرماندار ویژه شهرستان کاشان

 

 

 

تلفن:    ۴-۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱     داخلی ۱۰۲ و ۱۰۳