شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
۲۳:۴۱:۳۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر حراست

مهدی زاهدی

مشاور فرماندار و مسوول حراست فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

روح اله جباری

کارشناس حراست

خانم قمری

کارشناس حراست