شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
۰۳:۵۷:۱۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

ارسال نامه و گزارش

پیام های مردمی در پایگاه اینترنتی فرمانداری ویژه کاشان

ارتباط الکترونیکی شهروندان با فرمانداری
  • این درخواست بر اساس مسئول انتخاب شده، مستقیما تحویل ایشان می شود