شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۰۳:۴۵:۲۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

اداره سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

 

 

 

 

اداره سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان

 

تلفن:  ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۱۳

تلفن مستقیم:  ۰۳۱۵۵۵۷۳۰۰۳