شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۰۹:۴۹:۵۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

اداره برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی

حبیب اله نادی راوندی

حبیب الله نادی راوندی

رئیس اداره برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری ویژه کاشان

۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۲۷